Waar moeten chauffeurs aan voldoen

Aan de in te zetten chauffeurs worden de volgende eisen gesteld.

• Voldoet aan de wettelijke eisen voor taxichauffeur.
• Is herkenbaar als chauffeur door middel van een uniform en/of duidelijk zichtbare badge.
• Is nooit in contact geweest met justitie voor relevante zaken betreffende leerlingenvervoer
en/of veroordeeld voor relevante zaken betreffende leerlingenvervoer.
• Heeft – aantoonbaar door de opdrachtnemer – met goed gevolg een training gevolgd van
Het Nieuwe Rijden en past dit toe in de dagelijkse praktijk.
• Is verantwoordelijk voor veilig vervoer en past de rijstijl aan aan de
weersomstandigheden.
• Heeft een servicegerichte instelling.
• Past goede sociale vaardigheden toe.
• Beschikt aantoonbaar over kennis (door ervaring of door een door de opdrachtnemer te
verzorgen instructie) van omgang met de doelgroep en leerlingenvervoer, bijvoorbeeld
door het volgen van een (opfris)cursus doelgroepenvervoer of cursus leerlingenvervoer.
Deze cursus dient voorafgaand aan het moment dat een chauffeur voor het eerst wordt
ingezet, met goed gevolg te worden afgesloten.
• Heeft een goede kennis van wegen, straten en locaties van de scholen binnen het vervoersgebied.
• Heeft een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal.
• Heeft voldoende kennis van het schriftelijk hanteren van de Nederlandse taal zodat
begrijpelijke rapportage mogelijk is.
• Is in het bezit van het certificaat levensreddend handelen. Op verzoek dienen certificaten
te worden overhandigd aan de opdrachtgever.
• De opdrachtnemer en chauffeurs zijn op de hoogte van het gebruik van de Taxipaspoort
en dient hieraan actief medewerking te verlenen (zoals het informeren van
ouders/verzorgers over het bestaan ervan en het gebruiken/inzien van het Taxipaspoort
in noodzakelijke situaties).
 

Aan de dienstverlening van de chauffeur worden de volgende eisen gesteld:

• Blijft bij het ophalen en wegbrengen van een leerling toezicht houden op de overige leerlingen
in het voertuig.
• Ziet erop toe dat de leerling daadwerkelijk naar binnen gaat dan wel opgevangen wordt
door een ouder/verzorger of een medewerker van de school.
• Zorgt, indien noodzakelijk, ervoor dat de leerlingen achter de voordeur van de school
worden afgezet. De leerlingen worden niet in de klas gebracht.
• Zorgt voor een vaste zitplaatsverdeling in het voertuig. Deze verdeling dient voor
ouder/verzorger, leerkracht, leerlingen en chauffeur zichtbaar aanwezig te zijn in het voertuig.
• Ziet erop toe dat de gordels op de juiste wijze worden gebruikt.
• Zorgt ervoor dat rolstoelen altijd goed worden vastgezet alvorens te gaan rijden.
• Zorgt ervoor dat er altijd via een vaste rit wordt gereden, tenzij er wegomleggingen zijn
en/of wanneer er andere instructies zijn gegeven door het vervoersbedrijf.
• De bediening van de portieren en ramen geschiedt alleen door de chauffeur of door een
door hem of haar aangewezen persoon/begeleider.
• Bij problemen met de kinderen of incidenten/calamiteiten tijdens de rit worden de
betrokkenen (ouders/verzorgers, de school en het vervoerbedrijf) onverwijld daarvan op
de hoogte gesteld. De opdrachtnemer brengt in geval van calamiteiten de opdrachtgever
zo spoedig mogelijk, maar binnen twee uur, op de hoogte.
• De chauffeur maakt voor/bij de start van een nieuw schooljaar, alsmede voor en bij de
start van het vervoer bij tussentijdse instromende leerlingen, persoonlijk kennis met de
ouders/verzorgers en de leerlingen. Indien de ouders/verzorgers niet aanwezig zijn, dan
is de chauffeur verplicht een briefje achter te laten zodat aangetoond kan worden dat de
chauffeur langs is geweest. De opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief. Dit wordt door
de opdrachtgever actief gecontroleerd.
• De opdrachtnemer is verplicht medewerking te verlenen aan informatiebijeenkomsten die
door bijvoorbeeld scholen worden georganiseerd. De betreffende chauffeurs zijn verplicht
de georganiseerde bijeenkomst bij te wonen (circa 4 uur per school per schooljaar).

Voor iedere chauffeur die ingezet wordt voor het vervoer van rolstoelafhankelijke leerlingen
gelden de volgende aanvullende eisen:

• Praktische vaardigheden bezitten betreffende het vervoeren van rolstoelgebruikers.
• Kennis hebben van de in de voertuigen gehanteerde rolstoelinzittenden
beveiligingssystemen
(RIBS) dan wel de bereidheid deze kennis door middel van een cursus te verkrijgen.
• Certificaat levensreddend handelen is verplicht. Op verzoek dienen certificaten te worden
overhandigd aan de opdrachtgever.
• Heeft aantoonbaar ervaring in de omgang met kinderen met een handicap.